Dernek Tüzüğü

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

 • Derneğin Adı ve Merkezi
  • Derneğin Adı: “Gönüllü İtfaiyeciler Derneği” dir

Derneğin merkezi Kocaeli’ndedir

 • Dernek, yerel, ulusal, uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler açabilir; yurt dışında dernek, platform, üst kuruluş kurabilir; kurulu olanlara üye olabilir, bunların temsilciliğini yapabilir.
  • Dernek, merkez adresini değiştirebilir.
  • Dernek, insan ve toplumların karşı karşıya olduğu tehlike, acil durum ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere, toplumsal kapasitenin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek; zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve toparlanma süreçlerinde yönlendirici, bütünleştirici ve koordine edici faaliyetler  göstermek; bireylerin yurttaşlık ve yaşadığı kente sahip çıkma bilincini geliştirerek, Türkiye’de ve dünyada, itfaiyecilik ve gönüllü itfaiyecilik hizmetinin yerine getirilmesi ve bu hizmetin yaygınlaştırılması çalışmalarında ve acil durum yönetiminde görev alan kuruluşların çalışmalarında destek olmak amacıyla kurulmuştur.
   • Dernek, ayrıca aşağıdaki hususları da amaçlar.
 • İnsan ve toplumların tehlike,acil durum ve afetlerle başa çıkabilmesine katkıda bulunmak üzere,“Gönüllü İtfaiyecilik” oluşum ve çalışmalarını, yönlendirmek ve desteklemek,
 • Gönüllü itfaiyecilik ve ilgili teknolojilerin, yaygınlaşmasına, geliştirilmesine, çağdaş düzey ve boyutlarda sürdürülmesine yardımcı olmak,
 • Kitlesel etkinliklerde, riskli olaylarda ve alanlarda, yangın ve kaza gibi acil durumlarda, krizlerde ve afetlerde, görevli kurum ve kuruluşlara faydalı ve etkili toplumsal destek sağlamak üzere, gönüllülerin olay öncesi, sırası ve sonrasındaki çalışmalarını planlamak, aktive etmek, koordine etmek, yönlendirmek, değerlendirmek; kurum- gönüllü işbirliğini teşvik etmek, aracı olmak, kolaylaştırmak ve aksaklıkların önüne geçmek,
 • Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve toparlanma amaçlı faaliyetlerle ilgili olarak, terminoloji ve standartların oluşturulması, eğitim, yasal düzenlemeler gibi konularda, topluma, gönüllülere ve ilgili kurumlarına yol göstermek ve destek vermek,
 • Toplumdaki yaşamkalitesini yükseltmek ve toplumdaki can, malve çevre kayıplarını azaltmak amacıyla, ilgili araç ve kaynakların verimlilik ve etkinlik bakımından gelişimine yardımcı olmak, insana ve teknolojiye yapılan yatırımları desteklemek,
 • Acil durum müdahalesinde rol alan profesyonel ve gönüllü kişileri bir araya toplamak; gelişme, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak; ulusal potansiyel ve hizmet kalitesinin uluslararası düzeyde tutulması için, sektörel bilgi, fikir ve teknoloji aktarımına yardımcı bir platform oluşturmak, itfaiye hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Gönüllüler, Üniversiteler, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı, İtfaiyeler ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları gibi kurumlar arasındaeşgüdüm sağlanmasına yardımcı olmak,
 • Afet ve acil durumlar konusunda, toplumsal bilinç, kültür ve direnç düzeyinin yükseltilmesine, etik değerlerin yerleşmesine, sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesine, birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesine, uygun politika ve kararların oluşmasına, çalışmak ve kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak.
 • Faaliyetler
  • Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
 • Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda inceleme ve etüdler, araştırmalar yapar veya yaptırır; ihtiyaç, öneri ve dilekleri saptar; ihtiyacı duyulan danışmanlık hizmetlerini alır ve değerlendirir;
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık platformu oluşturur, yayın ve raporlar hazırlar veya hazırlatır, bilgi alışverişi ve işbirliğine yönelik çalışmalar yapar, faaliyet alanı ile ilgili, kendi üyelerine bedelsiz, talep edildiğinde kendi üyeleri dışındaki bireylere, kurum ve kuruluşlara bağış karşılığı eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir,
 • Dernek amaçları ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kurultay, seminer, eğitim, açık oturum, yemekli toplantı, sergi, çalıştay, yürüyüş, konser, toplama/ dağıtma kampanyaları, imza kampanyası gibi etkinlik ve toplantıları düzenler, toplumun bilinçlendirmesine yönelik ve benzeri çalışmalar yapar. İlgili diğer kurum ve kuruluşların bu nevi faaliyetlerine katılır, işbirliğine gider, ihtiyaç duyulduğunda danışmanlık hizmeti alır.Çalışmalarının sonuçlarını yayınlar. Üyelerinin bu tür etkinlik, çalışma ve toplantılardan haberdar olmasını, katılmasını ve yararlanmasını sağlar.
 • İlgili konularda, gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlar, veri ve belgeleme merkezi oluşturur; bilginin bilimsel yayın, kitap, doküman, dergi, bülten, broşür gibi formatlarda üretilmesine destek olur; basılı, görsel, internet gibi medyaları kullanarak yayınlar ya da yayınlatır;
 • Eğitim programları, kurslar, sportif faaliyetler, teknik ve bedensel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri için, itfaiyelerin, ilgili kamu kurumlarının, ticaret yada sanayi işletmelerinin, özel yada kamu eğitim kurumlarının destek, hizmet ve yardımını alır, ortak program geliştirir, tatbikat ve işbirliği yapar,
 • Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmek için gönüllü olarak çalışan kişileri, masraflarını karşılamak suretiyle, yurt içinde ve yurt dışındaki eğitimlere, toplantılara, sertifika programlarına, tatbikatlara ve müdahale operasyonlarına gönderir,
 • Yeni üyelerin alınmasına ve onur üyesi kazanılmasına çaba harcar, üyelerinin her türlü haklarını korumak ve yeni haklar ile kazanımlar elde edebilmek amacıyla, yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunur; idari birimlere gerekli başvuruları yapar, ilgili yerlere görüş ve öneri sunar ve kamuoyuna açıklamalarda bulunur.
 • Yaptıkları çalışmalar ile derneğin faaliyet alanlarında katkı sağlayan, gelişmelerin önünü açan ve önemli çalışmalar gerçekleştirenlere ödüller verir, ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek amacıyla komiteler yada jüriler oluşturur,
 • İlgili konulardaki yöntem ve tekniklerinin tanıtılmasına yardımcı olur, dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve Türkiye’ye aktarılmasına aracılık eder,
 • Uluslararası çalışmalarda bulunur, yurt içindeki ve dışındaki ilgili sivil toplum kuruluşlarına, dernek, federasyon, platform ve kuruluşlara üye olur, bu kuruluşlarla ve resmi kurumlarla yardımlaşır, ortak tatbikatlar, çalışmalar ve işbirliği yaparak, ortak projeler geliştirir ve/veya bu projelerde görevler alır,
 • Her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikaların oluşmasına katkı verir,
 • Çalışma konularında, koordinasyon, uygulama, eğitim ve sertifikalandırma esaslarını ve standartlarını geliştirir,
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri üyelerine ve kamuoyuna yansıtır,
 • İlgili kurumlar ile gönüllüler arasındaki iletişime aracılık eder, dernek amaçları doğrultusunda gönüllü itfaiyecileri temsil eder, toplum ve kamu nezdinde gönüllü algısının sürekli iyileştirilmesine, kamu hizmetlerinde gönüllü katılım ve kabul oranının yükseltilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur,
 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu federasyona veya platformlara katılır.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
 • Amaçların gerçekleştirilmesi için ve ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve artırmak amacıyla, ortaklıklar, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar, işletir ya da işlettirir. Yurt içi ve yurt dışında nakdi ve ayni mülkleri, her türlü mal ve hizmetler ile, ihtira hak ve beratı, lisans, imtiyaz ve telif hakkı, teknikbilgi(know-how) gibi gayrimaddi ve maddi hakları edinir; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışları kabul eder, bunlara vasiyet, satın alma ya da kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, ilgili sözleşmeleri yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir
 • Gönüllüler arasındaki iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlar, üyelerinin ve yakınlarının eğitimi ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için lokal, okuma salonu, misafirhane, dinlenme tesisi, spor tesisi, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesisler ve benzeri işletmeleri kurar, donatır, işletir veya işlettirir, Çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla; eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurar ve işletir.
 • Toplumsal farkındalığı ve dayanışmayı geliştirecek, paylaşımı ve kültürel bağları güçlendirecek surette, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi konularda etkinlikler düzenler,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde her türlü hakları tesis eder, işletir ve her türlü inşaatı yaptırır,
 • Yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, diğer derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan, kamu kuruluşlarından maddî ve ayni yardım alır ve buy nevi kurumlara maddî yardımda bulunur; yurt içinden ve yurt dışından yapılacak bağışları, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul eder
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyelere, ölenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurar,Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, vakıf, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri tesis eder.
 • Yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açar,yurt dışında dernek, platform, üst kuruluş kurar; bunlardan kurulu olanlara üye olur, temsilciliklerini yapar, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaç gerçekleştirmek üzere, plâtformlar oluşturur,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtyiac duyulan ve mevzuatla yasaklanmayan her türlü faaliyette bulunur.
  • Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,
 • Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları taşınır ve/veya taşınmazlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.
 • Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.
 • Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernekler,vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir,Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.Nakti yardımlar Bankalar aracılığı ile alınır.
 • Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.
 • İtfaiyecilikte, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve yangın önleme ve yangın müdahalesi, arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.
 • Dernek amaçları doğrultusunda dergi,gazete,kitap,broşür ve benzeri yayınlar yapabilir ,bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir. Gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir.  Radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.
 • Derneğin asıl amacı olan gönüllü itfaiyecilik başta olmak üzere, halk tarafından yapılacak sivil savunma ve korunma çalışmaları, arama ve kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili merciilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsisini isteyebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve dernek operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve kurulu olanlardan istifade edebilir, acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.
 • Dernek, amaç ve faaliyetleri yanında, Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, asıl konusu olan itfaiyecilik çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.
 • Dernek ,amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,yönetim kurulu kararı ile Vakıf, Sendika ve Benzeri Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Platformlar oluşturabilir.
 • Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
  • Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
   • Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.
 • Derneğin Faaliyet Alanı
  • Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.
   • Dernek ayrıca, Madde 2, Madde 3 ve Madde 4‘de yer alan hususlarla ilgili olarak, eğitim ve araştırma, kültür, dayanışma ve yardımlaşma, basım ve yayım, çevre ve doğal hayatın korunması, bireysel özgürlükler, insan hakları ve insan haklarının savunulması, sosyalhizmetler, hizmet amacıyla kaynak oluşturma, gönüllülüğün teşvik edilmesi, çalışma hayatı ve meslekle ilgili faaliyetler,uluslar arası faaliyetler, spor ve rekreasyon, gönüllü, ticari ve sanayi alanlarında faaliyet gösterir.
   • Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere,özellikle, itfaiye, sivil savunma, acil durum, afet yönetimi, sağlık ve diğer iş kolları ile yakın ilişki içinde faaliyetler gösterir.
 • Derneğin Değerleri ve Temel İlkeleri
  • Dernek, faaliyetlerinde, “gönüllülük”, “yardımseverlik”, “hayata değer vermek”, “dürüstlük”, “güvenilirlik” ve “fedakarlık” değerlerine bağlı kalır.
 • Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
  • Derneğe üye olabilme hakkına sahip olacak gerçek ve tüzel kişiler için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir.
   • Derneğe üye olmayı istemek, istediğini yazılı ve sözlü belirtmek
   • Dernekler Kanunun öngördüğü koşulları taşımak
   • Derneğin amaç, ilke ve faaliyetini benimsemek, bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek ve çalışmak
   • On sekiz yaşını doldurmak
   • Temel zorunlu eğitim seviyesinde diplomaya sahip olmak
   • İtfaiyeciliğe gönül vermiş olmak
   • En az üç aylık dernek üyelik aidatını yatırmak
   • Üye olmak isteyenin adı, soyadı, adresi, nüfus cüzdanı kimlik bilgileri, imzasını içeren dernek üye başvuru dilekçe formunu doldurup,  nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi fotokopisini imzalayıp teslim etmek
   • Üye olmak isteyen kişi ile ilgili detaylı bilgileri içeren dernek üye bilgi formunu eksiksiz doldurup teslim etmek
   • Derneğin üyelik türleri ve üye işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
    • Derneğin gönüllü, asil ve onur üyelikleri vardır.
    • Derneğin Gönüllü Üyesi;
     • Dernek tüzüğündeki koşullarına ve dernek kurucu üyelerince, dernek yönetim kurulu üyelerince çıkarılacak iç yönetmelik koşullarını ve dernek organlarının kararlarına uymayı kabul eden, üyelik hakkından kısmi yararlanan ve üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir.
     • Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin dernek tüzüğünde belirtilen genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu organları haricinde her türlü göreve aday olan üyedir.
     • Yükümlülükleri ise, oluşturulan yada oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.
     • Gönüllü üyelerin genel kurul, yönetim kuruluna seçme ve seçilme hakları yoktur.
     • Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur, isterlerse derneğe bağış yapabilirler.
    • Gönüllü üyelik başvurusu, Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurularak yapılır. Şube Yönetim Kurulu üyelik istemini, üye ile ilgili bilgileri değerlendirir ve otuz gün içinde karar alır ve Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar. Merkez Yönetim Kurulu on beş gün içinde başvuruyu onaylar. Merkez Yönetim Kurulu bu süre içinde gönüllü üye ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyarsa on beş gün içinde talep edilen ek bilgiler Şube Yönetim Kurulunca Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir. Şube Yönetim Kurulu otuz gün içinde üyelik başvurusuna yönelik olumsuz bir karar alırsa başvuru sahibine bunu yazı ile bildirir. Merkez Yönetim Kurulu kırk beş gün içinde veya gönüllü üye ile ilgili ek bilgi talep edilmişse altmış gün içinde üyelik başvurusu ile ilgili sonuç olumsuz ise başvuru sahibine yazı ile bildirir. Bu fıkradaki süreler herhangi bir nedenle sadece bir kez olmak üzere en az bir hafta en çok iki hafta uzatılabilir.  
    • Derneğin Asil Üyesi;
     • Dernek tüzüğündeki ve dernek kurucu üyelerince çıkarılacak iç yönetmelik koşullarını kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir.
     • Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olan ve oy kullanma hakkına sahip olan üyelerdir. 
     • Yükümlülükleri ise, oluşturulan yada oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı göstermek ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.
     • Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Ve oylar asil üyenin kendisi veya asil üyenin onaylı vekaleti ile kullanılır
    • Asil üyelik başvurusu, üye olacak kişinin beyanı, en az üç asil üyenin olumlu önerisi, şube yönetim kurulu oluru ve merkez yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Gönüllü Üyeler isterlerse, şube ve genel merkez yönetimin, dernekte kurulacak birim başkanlarının önerisi, şube yönetim kurulunun oluru ve merkez yönetim kurulu kararı ile ve en az bir yıl gönüllü üyelikte faal olarak çalışmış olma koşulu ile üç asil üye önerisi, şube yönetiminin oluru ve merkez yönetim kurulunun yazılı kararı ile Asil Üye olabilirler. Başvurusu kabul edilen asil üye, bu amaçla tutulan üye kayıt defterine kaydedilir.  Derneğin asil üyeleri,  derneğin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar derneğin kurucuları ve ilk olağan genel kurul sonrasında derneğin şube ve genel merkez yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyeliklerde şube yönetim kurulunun onay süresi en çok kırk beş gündür. Asil üyeliklerde merkez yönetim kurulu kabul süresi en çok altmış gündür. 
    • Derneğin Onur Üyesi;
     • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onur üyesi olarak kabul edilebilir.
     • Yönetim kurulu kararı ile Onur Üyeliğine kabul edilen Onur üyelerinin üyelikleri, üyeliğe kabul edildikten sonraki ilk olağan veya ilk olağanüstü genel kurulda Genel Kurul kararı ile onaylanır.
     • Genel Kurulda onaylanmayan onur üyelikleri sonlandırılır.
     • Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.
     • Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.
     • Çıkan veya çıkarılan onur üyesi derneğin edindiği ihtira hak ve beratı, lisans, imtiyaz ve telif hakkı, teknikbilgi (know-how) gibi gayrimaddi ve maddi haklar üzerinde, bu hakların sahip olunmasında kendisinin payı olsa bile, hak iddia edemez.
    • Derneğe üye olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri olan gerçek kişiler derneğin şube ve/veya merkez yönetim kurulu gözetiminde yetkili kişi ve/veya organlarınca derneğin tüzüğü, genelge ve iç yönetmelikleri doğrultusunda dernek amacı, faaliyetleri, organları, dernekle ilgili işlerin anlatıldığı, gösterildiği bir oryantasyon eğitimine tabi tutulur.
   • Dernek üyelerinin dernek amaç ve faaliyetleri için Oryantasyon, Farkındalık, Operasyon, Teknisyen seviyelerinde dernek içi eğitime tabi tutulması için gereken düzenlemeler yapılır.
   • Oryantasyon, Farkındalık, Operasyon, Teknisyen seviyelerindeki eğitim müfredatı dernek kurucu üyeleri ve dernek merkez yönetim kurulu üyelerince belirlenir.
   • Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
   • Dernek üyeleri, dernek kurucu üyeleri tarafından hazırlanacak iç yönetmelik gereği, olağan ve olağan üstü durumlar için şubeler ve genel merkezde, yönetim kurulu üyelerine bağlı olarak, faaliyetlerin ve etkinliklerin yürütülmesi için iç yönetmelikte belirtilecek birimleri kurar. Birimlerin işleyişi iç yönetmelik  ve yönergelerde gösterilir.
   • Dernek şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubeye aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkezi onayına sunulur.
   • Dernek üyelerine dernekteki  üyelikleri ve üstlendikleri göreve göre Üyelik Kartı verilir.
 • Üyelikten Çıkma
  • Dernek üyeleri, şube yönetim kuruluna, merkez yönetim kuruluna en az bir ay önceden yazılı olarak  bildirerek dernekten çıkma hakkına sahiptir.
   • Üyenin istifa dilekçesi şube yönetim kuruluna, merkez yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren başlayan bir aylık süreç içinde geçmiş aidat ve birikmiş borçların, varsa verdiği zararların tazmin ve tahsili, dernek eşya ve demirbaşlarının teslim alınması, dernek organlarındaki görev ve sorumluluklarının devri ve diğer işlemler tamamlanarak çıkış işlemleri tamamlanmış olur.
   • Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
   • İstifa ederek çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi, dernek mal varlığına verdiği zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslim etmesi zorunludur.
   • Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte onur üyelikleri de kendiliğinden son bulur
 • Üyelikten Çıkarılma
  • Dernek üyeleri aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde şube ve merkez yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkartılır.
   • Yapılan soruşturmaya göre dernek tüzüğüne ve çıkarılacak iç yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmak, dernek aleyhine çalışma yapmak,
   • Tüzük ve iç yönetmelik gereği verilen görevlerden üç kez uyarılmasına rağmen kaçınmak,
   • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
   • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
   • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
   • Üyelik formunda doğru beyanda bulunmak.
   • Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
   • Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili yapılan soruşturma şube yönetimince yapılır. Şube yönetim kurulu kararı ve merkez yönetim kurulu onayı ile üye kaydı silinir.
   • Çıkarılan üye çıkarılma kararından sonraki ilk Olağan Merkez Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır.
   • Yukarıda yer alan e fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkartma nedenin ortadan kalktığını belgelemeleri ve yeniden üye olmak istemleri onaylanırsa yeniden üyeliğe alınabilir.
   • Yukarıda yer alan a, b, d ve f fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.
   • Yukarıda yer alan c fıkrasına göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilir.
   • Her nedenle olur ise olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.
 • Dernek Organları
  • Dernek organları hem merkez hem şubeler için aşağıda gösterilmiştir.
   •  Bu organların çalışma esasları derneğin kurucuları tarafından ilk olağan genel kurula kadar hazırlanmış ise, ilk olağan genel kurulda seçilecek şube ve merkez yönetim kurullarının onayı ile yürürlükte kalır.
   • Bu organların çalışma esasları derneğin kurucuları tarafından ilk olağan genel kurula kadar hazırlanmamış ise, ilk olağan genel kurulda seçilecek şube ve merkez yönetim kurullarının onayladığı bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.
   • Bahsi geçen iç yönetmelik ve yönergeler, bunlarda dernek organları tarafından gerek görüldüğünde yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler ilgili yasalara ve dernek tüzüğüne aykırı olamaz.
   • Şube dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan Tüzel kişiliği bulunmayan alt birimdir.
   • Dernek Kuruluş tarihinden sonra en geç dört yıl içinde en az bir şube açarak, dernek şubesinin dernek organlarını kurar.
   • Dernek organları aşağıda verilmiştir.
    • Merkez ve Şube Genel Kurulu
    • Merkez ve Şube Yönetim Kurulu
    • Merkez ve Şube Denetim Kurulu
 • Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
  • Genel Kurul; yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin yönetim kurulu üyelerince seçilmiş en fazla üç delegeden; ve şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Merkez Genel Kurulu en yetkili karar organıdır.  Şubeler kurulduktan sonra toplanacak şube genel kurulu şubenin en yetkili karar organıdır. 
   • Genel kurulların Toplanma zamanı aşağıda belirtilmiştir.
    • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
    • Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
    • Olağan genel kurul, üç yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde en geç Mart ayı içerisinde toplanır.  Afet ve Savaş hallerinde zamanında yapılamayan olağan genel kurul, Dernekler Masasından onay alınarak, zamanında yapılamayan olağan genel kurul tarihinden  sonraki,  olağan genel kurul tarihinde yapılır.
    • Şube genel kurulları, Merkez genel kurulu toplantısından en az üç ay önce tamamlanmış olmalıdır.
    • Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
    • Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
   • Çağrı Usulü aşağıda verilmiştir.;
    • Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
    • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
    • Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
    • İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
    • Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
    • İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
    • Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı için belirlenen esaslara göre yeniden çağrılır.
    • Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
   • Toplantı Usulü aşağıda verilmiştir.
    • Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve merkez denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
    • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
    • Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
    • Toplantı açıldıktan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
    • Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
    • Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
    • Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
    • Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
    • Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. 
    • Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur
 • Dernek Genel Kurulunun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
  • Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü ve Şekilleri  aşağıda verilmiştir.
   • Genel kurulda oy kullanabilmek için üyelerin dernek aidat borcunun olmaması gerekir.
   •  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
   • Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
   • Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
   • Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak dernek asil üye sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
   • Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar;  Yönetim Kurullarının bilgisi dahilinde,  bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla (e-posta, elektronik haberleşme grubu, yazılı kararların imzalanması yoluyla) oy birliğiyle alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek oy birliğiyle aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez. Ve bu şekilde alınan kararlar, ilk olağan veya olağanüstü genel kurulda, bu kararın alınmasında oyu olan herkesin katılımıyla ve gene oybirliğiyle onaylanır.
 • Dernek Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
  • Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
   • Dernek organlarının seçilmesi,
   • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
   • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
   • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
   • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
   • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
   • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
   • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
   • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
   • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
   • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
   • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye veya gözlemci olarak katılması veya ayrılması,
   • Derneğin vakıf kurması,
   • Derneğin fesih edilmesi,
   • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
   • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
   • Derneğin üçüncü şahıslara ,Bankalara ve Finans Kurumlarına Borçlanma ve Kredi alması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek
   • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 • Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  • Yönetim kurulu teşkili aşağıdaki gibidir.
   • Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
   • Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
   • Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
   • Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
   • Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
   • Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda  verilmiştir.
    • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
    • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
    • Derneğin çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikleri, yönergeleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
    • Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,
    • Genel kurulun verdiği yetki ile yurt içinde ve yurt dışında şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
    • Derneğin Şubeler arası ve Şube-Merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek ve şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
    • Gereli görülen yerlerde yurt içi ve yurt dışında irtibat büroları ve temsilcilik açılmasını sağlamak,
    • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
    • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
    • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
    • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
    • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
    • Merkez Genel Kurulunun vereceği Yetki ile Derneğin üçüncü şahıslara Bankalara ve Finans Kurumlarına borçlanma ve kredi almak.
    • Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, satınalmak ve satmak, kira bedellerini tahsil etmek, bina yada tesis inşa etmek, Gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, üzerinde ipotek ipotek ve rehin hakkı tesis etmek, gerekli vergi ve harçları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak, İrtifak hakkı tesis etmek., tüm bu işlemleri takip intac’a,
    • Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,
    • Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,
    • Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,
    • Sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (Yasal koşullar yerine getirilerek)
    • Dernek tüzüğün 2, 3, 4, 5. Maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,
    • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  • Denetim kurulu teşkili aşağıdaki gibidir.
   • Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.
   • Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
   • Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
    • Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
    • Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 • Derneğin Defter Tutma Esasları ve Tutulacak Defterler
  • Derneğin defter tutma esasları aşağıda verilmiştir.
   • Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
   • Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir
   • Yukarıdaki belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
   • Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
   • Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
   • Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
    • İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
     • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
     • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
     • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
     • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
     • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
     • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
    • Bilanço hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
     • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
     • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
     • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
     • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
     • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
   • Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 • Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi
  • İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
   • Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
 • Dernek İktisadi İşletmesi
  • Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi ve işletme kurabilir.
 • Derneğin Gelirleri
  • Dernek gelirleri aşağıda sayılmıştır:
   • Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 5 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
   • Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si, yılda dört kez olmak üzere, her yıl en geç kasım ayı içinde genel merkeze gönderilir
   • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
   • Mal varlığından elde edilen gelirler,
   • Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,
   • İşletme gelirleri,
   • Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlardır.
   • Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
   • Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
   • Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
   • Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
   • Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler.
   • Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
   • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
   • Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar.
   • Tüzel kişileri temsilen temsilcilerinin derneğe üyelik için dernek kurucuları tarafından belirlenen en az 1000.-  giriş aidatlar,
   • Diğer gelirler.
 • Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
  • Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
   • Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
   • Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
   • Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
   • Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
   • Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
   • Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
   • Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
   • Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
   • Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
   • Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 • Beyanname Verilmesi
  • Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
 • İzne Tabi Faaliyetler
  • Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, lokaller, tesisler açabilir.
 • Bildirim Yükümlülüğü
  • Derneğin mülki amire yapacağı bildirimler aşağıdadır.
   • Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
   • Genel kurul sonuç bildirimine aşağıdaki belgeler eklenir;
    • Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
    • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
 • Taşınmaz Mal Edinme
  • Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurulunun Yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile edinebilir. Satın alınan ve bağış yada vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.
 • Sandık Kurulması
  • Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.
 • Uluslararası Faaliyetler, Yabancı Dernek, Kulüp ve Kuruluşlarla İlişkiler
  • Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında Temsilcilik veya şube açabilir.
   • Yurt Dışında Dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
   • Yabancı derneklerin Türkiye’de temsilcilik ve şubesini açmak,faaliyetiniyürütmek,işbirliğindebulunmak,üye kabul etmek yetkili merciilerin iznine tabidir..
   • Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
   • Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
   • Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
   • Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
   • Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
   • Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
   • Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 • Derneğin İç Denetimi
  • Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
   • Denetim kurulu tarafından yılda bir defa en geç Kasım ayında derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 • Derneğin Borçlanma Usülleri
  • Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
   • Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.
   • Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 • Dernek Şubelerinin Kuruluşu
  • Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 • Şubelerin Görev ve Yetkileri
  • Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 • Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümleri
  • Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
   • Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
   • Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
 • Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
  • Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az üç ay önce bitirmek zorundadırlar. Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz. Şube Genel Kuruluna Merkez Yönetim Kurulunca en az bir üye gözlemci olarak gönderilir.
   • Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
   • Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve bir hafta içinde dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
   • Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  5‘dan fazla veya toplam üye sayısı 5’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak,  şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi için olağan veya olağanüstü genel kurula şubelerden katılacak üye sayısı şube asil üyelerin üç te ikisinden az olamaz.
   • Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 • Temsilcilik ve İrtibat Bürosu Açma
  • Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik ve/veya irtibat bürosu açabilir.
   • Temsilciliğin ve/veya irtibat bürosunun adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.
   • Temsilcilik ve/veya irtibat bürosu dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik ve/veya irtibat bürosu açamazlar.
   • Temsilciliğin Tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemez
 • Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
  • Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
   •  Genel kurulda  tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve derneğe kayıtlı asil üye sayısının üçte iki çoğunluğu aranır.
   • Tüzük değişikliği için derneğin merkez genel kuruluna katılacaklar, dernek asil üyelerinin üçte ikisinden az olamaz.
   • Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 • Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
  • Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
   • Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.
   • Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
   • Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
   • Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gönüllü İtfaiyeciler Derneği” ibaresi kullanılır.
   • Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
   • Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
   • Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
   • Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
   • Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
   • Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
   • Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
   • Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 • Hüküm Eksikliği
  • Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
   • Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 • Onursal (Fahri) Başkanlık
  • Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, Derneğin üst üste 2 dönemden fazla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan veya dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan veya sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Merkez Genel Kurulunun kararı ile Onursal (Fahri) Başkan seçilirler.
   • Yönetim kurulları onursal başkanların deneyiminden faydalanmak üzere kendilerini yönetim kurulu toplantılarına davet edebilir, kendilerine çeşitli konularda danışabilir.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                                                             Görev Ünvanı:

Mehmet Hakkı Bilgitekin

Umut Öcal

Bilal Emiroğlu                                                 

Bu tüzük 37(Otuz yedi)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.26.06.2012 23:11